top of page

De Kleeschen war haut um Training

De Kleeschen ass och dës Joer nees bis op eisen Training komm, wou d'Kanner all eng Titchen kruten. Zesummen ass gesongen ginn an duerno hunn se all flaisseg weider trainéiert, wéi dat soll sinn.Comments


bottom of page